ნადირობის სეზონი
ნადირობის სეზონის გახსნამდე დარჩა:

მინი-ჩატი

კატეგორია
სიახლე სამონადირეო სამყაროში [156]
საიტის ამბები [82]
ბაზიერი [30]
ბრაკონიერობა [169]
მოიპარეს-დაიკარგა [116]
ცხოველები და ფრინველები [267]
ძაღლები [138]
საქართველოს ამბები [482]
უცხოეთის ამბები [330]
საქართველოს წარსულიდან [43]
მიმოხილვა [33]
მგლები და ტურები [55]
ქვეწარმავლები [14]
დედამიწა [114]
იცით თუ არა რომ [284]
სახუმარო ამბები [48]
სხვადასხვა [362]

სიახლე ფორუმში
განახლებული 6 თემა
სასტენდო სროლა ...   
akson777პასუხების რაოდენობა: 201
ბრეტონული ეპანიოლი ep...   
gio90პასუხების რაოდენობა: 264
ტყის ქათამზე ნადირობა   
giohunt1982პასუხების რაოდენობა: 4113
მწყერზე ნადირობა   
Marco-Poloპასუხების რაოდენობა: 4148
მოსინის სნაიპერული შაშ...   
gelka72პასუხების რაოდენობა: 33
სამ ლულიანი სანადირო თ...   
Daturi1975პასუხების რაოდენობა: 12

ბოლო კომენტარები

ახალი სტატიები

მუსიკა საიტზე
სხვა სიმღერებს ნადირობაზე იხილავთ ფორუმში.

sape

sape

მთავარი » 2011 » ნოემბერი » 10 » რუსეთის პირველი პირები ნადირობისას    

19:50:25
რუსეთის პირველი პირები ნადირობისას
Первые лица России на охоте


ruseTis saxelmwifos yvela meTauri, mefeebidan dawyebuli, generaluri mdivnebiTa da prezidentebiT damTavrebuli, dadioda sanadirod.


Первые лица России на охоте

mefis moxsenebidan: moklulia yvavi – 3341 ... iseve rogorc yvela monadires, ruseTis xelmwifeebsac uyvardaT nadirobis raRac garkveuli saxeobebi. მefe aleqsei mixailoviCi da imperatrica ეkaterina II upiratesobas aniWebdnen bazierobas, petre II-es uyvarda ZaRlebiT nadiroba, anna ioanovnas da elizaveta petrovnas – frinvelze nadiroba. aleqsandre II da aleqsandre III iyvnen daTvebze, cxenirmebsa da ლombebze momwyvdeviT didi nadirobis Tayvanismcemlebi. nikoloz II Tanamedroveebs daamaxsovrdaT rogorc cecxlsasroli iaraRiT nadirobis moyvaruli. man Tavis gatacebaSi zRvari აr icoda da misi nadiroba Tavisi SedegebiT waagavda sasaklaos, razec metyveleben fotoebi. სtalini maxes ugebda polarul meliebs, breJnevisTvis iaraRs gauxeTqavs saxe.

Первые лица России на охоте

ალექსანდრე III ნადირობისას

Первые лица России на охоте

იმპერატორი ალექსანდრე III (marjvnidan me-2-e Sua rigSi) da misi garemocva nadirobisas. mis cxovrebaSi ukanaskneli foto

Первые лица России на охоте

სტალინი ნადირობისას

Первые лица России на охоте

სტალინი სანადირო თოფით

Первые лица России на охоте

”Tu denTi sazizRaria, eseigi Cvenia".

klimenti voroSilovis pirad arqivSi daculia samonadireo TemasTan dakavSirebuli Canawerebis didi raodenoba. es mimowera imarTeboda masa da mis kolegebs Soris pirdapir politbiuros sxdomebze, stalinis TandaswrebiT. 1928 wlis 20 seqtembers ”ВЦСПС"-is prezidiumis Tavmjdomare mixeil tomski wers marSal voroSilovs: ”sad Soulob Sen ubolo denTs nadirobisaTvis?” marSali pasuxobs: "me, simarTle giTxra, ar vici, magram Zalian sazizRari denTia. gavigeb Cveni biWebisagan. SemiZlia gაცნობo, Tu gWirdeba”. da sanam mimdinareobs politbiuros sxdoma, voroSilovi wers tomskis Semdegs: ”raxan sazizRaria, eseigi Cvenia, kargi Rirs 20 rubli – funti, xolo ucxouri – 15 rubli- - kilo”.

Первые лица России на охоте

nikita fidelTan erTad xocavda Svlebs. petre Selestis, ukrainis kompartiis centraluri komitetis pirveli mdivnis mogonebidan: "1964 wlis Sua ianvarSi nikita xruSCovi fidel kastrosTan erTad Camovida sanadirod ”zalesie"-Si (sanadiro meurneoba kievis Soriaxlos - avt). nadiroba gamouvidaT, rom ityvian, didebuli. xruSCovma mokla ori didi gareuli Rori, ori Sveli, oTxi kurdReli. kastrom mokla iremi, ori Sveli da erTi Rori. damatebiT gakeTda kidev ori sareki. nadavli arც ამჟამად yofila cota ..."

Первые лица России на охоте

SeTqmuleba xruSCovis winaaRmdeg ixlarTeboda ”zavidovo"-Si.

xruSCovi, gaxda ra sabWoTa kavSiris komunisturi partiis centraluri komitetis pirveli mdivani, aqtiurad avrcelebda xmebs imis Sesaxeb, rom Znelia nadirobaSi misi badalis povna. feTqebadi xasiaTis, impulsiuri lideri ver itanda damarcxebas. ai, ras hyveboda amis Sesaxeb generali nikoloz zaxarovi, sabWoTa kavSiris saxelmwifo usafrTxoebis komitetis me-9-e sammarTvelos ufrosi: ”1959-Si, zamTris erTerT dRes rigma politbiuros wevrebisa, maT Soris xruSCovma da rsfsr-is centraluri komitetis biuros Tavmjdomaris moadgileმ kirilenkom miaSures ”zavidovos". nadirobdnen Rorebze ... vdgevarT, velodebiT. ukve ismis marekebis SeZaxilebi. siCume. da uceb, ori gasrola, erTi meoris miyolebiT, TiTqmis sinqronulad, - ”atboi!" – yviris egeri. - taxi moklulia. yvela uceb SevgrovdiT moklul nadirTan. – SexedeT, me is ra magra davagde, pirdapir dingiT TovlSi! - Tqva kirilenkom. – Sen reebs mihqarav? eg pirvelma me davაgde, Sen xom Cems Semdeg isrole, - gaaprotesta xruSCovma. – es Cemi nadavlia, da me wavaqcie is Senze adre, - ar Tmobda kirilenko. – da rogor SegeZlo Sen Cemze adre gagesrola, rodesac Rori moZraobda Cemgan Seni mimarTulebiT? – ar cxreboda xruSCovi. – eSmaksac wauRixar, Sen raze unda gekamaTos kaci? am dros movida egeri Tavis damxmaresTan erTad da gvipataka, rom taxs marTla ori Jakani aqvs moxvedrili. pirveli moxvda yurSi da gamovida TvalTan, rისგანac Rori mkvdari daვარდა. es gasrola ekuTvnis xruSCovs. meore Jakanma gaiara beWebs Soris ise, rom guls ar Sexebia, da daWril Rors kidev SeeZlo sirbili. – eSmakma wagiRoT, wyeulo "padxalimebo”! – daiyvira kirilenkom. – Sewyvite Rriali! – uyvira maSin xruSCovma. – madlobeli var biWebo, rom saqmeSi Caxeduli kacebis TvalTaxedviT gaarCieT es sakiTxi. modiT, TiTo rumka dalieT, mec davlev TqvenTan. xolo TqvenTan erTad, kirilenko, me dazvervaze ar wavidodi. xruSCovi Cajda manqanaSi da daumSvidobeblad wavida moskovisken”.

Первые лица России на охоте

swored ”zavidovo" da sxva sanadiro meurneobebi, romlebic xruSCovs ase uyvarda, bedis ironiiT iqca im adgilad, sadac mis winaaRmdeg SeTqmuleba ixlarTeboda. swored im skkp centraluri komitetis plenumis (1964 w.) dawyebamde, romelzedac nikita xruSCovi yvela postidan gadayenebul iqna,  ramodenime dRiT adre rsfsr-s minitrTa sabWos Tavmjdomarem genadi voronოvma piradad leonid breJnevisagan miiRo miwveva ”zavidovoSi" sanadirod waსvlaze.

Первые лица России на охоте

skkp centraluri komitetis pirveli mdivani nikita xruSCovi (win) da kubis revoluciis lideri fidel kastro nadirobisas

Первые лица России на охоте

მოსკოვის ოლქი, კუბის რევოლუციის ლიდერი ფიდელ კასტრო ნადირობისას. ”ТАСС»"-is fotoqronika

Первые лица России на охоте

n. s. xruSCovi (SuaSi) da i. b. tito (dgas zurgiT) aTvaliereben nadavls

Первые лица России на охоте

ლეონიდ ილიჩს ჰქონდა 90 თოფი

Первые лица России на охоте

erTxel, samonadireo koSkuridan generalurma mdivanma mokla uzarmazari taxi. gaTavebuli Rori iwve daenarcxa miwas, sadac breJnevis tyviam uwia. leonid iliCi, rogorc mas Cveoda, gaemarTa nadirobis Sedegis Sesamowmeblad. magram, rogorc ki miuaxlovda Rors 20 metris manZilze, mxeci uceb wamovarda da misken daiZra. რogorc aRmoCnda, mkvdari ar yofila, arაmed daჭrili iyo da iwva SokSi Cavardnili. ეgers xelSi ekava karabini, man myisve esrola taxs ori tyvia da ... daacila. ”mimagrebuli" im dRes iyo genadi fedotovi, magram man gasrola ver moaswro. taxi ჯერ misken gaiWra  da Semdeg sirbiliT gaagrZela gza. leonid iliCi iqve idga da yvelafers amas uyurebda, da rogorc amtkicebs Tavis mogonebebSi vladimir medvedevi, saxec ki ar Secvlia. daWril taxs did xans eZebdnen mTels im aremareSi, magram versad ver ipoves. 70-iani wlebis bolos avadmyof generalur mdivans aRar SeeZlo Tofis xelSi Wera. magram nadirobaze uaris Tqma misTvis imis tolfasi iyo, rom sakuTar Tavs gamostydomoda: siberem sabolood gaimarjva.

Первые лица России на охоте

ბრეჟნევი ნადირობისას 

Первые лица России на охоте


მოამზადა ზურაბ მიქაიამწყარო
კატეგორია: მიმოხილვა | ნანახია: 8796 | დაამატა: მონადირე | რეიტინგი: 5.0/1

მსგავსი მასალა
სულ კომენტარები: 10
0   Spam
9 -BERG-   (11.11.2011 17:17:34) [მასალა]
როგორც ყოველთვის 166 10

0   Spam
6 ramazi_777_   (11.11.2011 13:45:16) [მასალა]
მაგარია მარტლააააა რა ტოფიები და პატრონები ტან რა ხარლხიი ესეტი რაამეები უნდა გავაცოცხლოტ

0   Spam
8 uchaucha   (11.11.2011 16:56:11) [მასალა]
სსსრკ ს აღდგენა შენც ხომ არ გინდა? დაგიჭერენ 069 069 069

0   Spam
10 fshavelo   (16.11.2011 20:04:19) [მასალა]
ვინ უნდა გავაცოცხლოთ ? 25

0   Spam
5 lasha78   (11.11.2011 01:51:04) [მასალა]
კარგია ძმა მომეცონა 166 10

0   Spam
4 Admin   (11.11.2011 01:05:33) [მასალა]
ფონტიც კარგია და მასალაც ძალიან საინტერესო. 10 23_30_126

0   Spam
3 ზურა333   (10.11.2011 23:37:37) [მასალა]
ნორმალურად იკითხება და საინტერესო ინფორმაციაც არის

0   Spam
2 მონადირე   (10.11.2011 23:31:26) [მასალა]
რატო? ჩვეულებრივი აკად-ნუსხურია. ჩემთან ჩვეულებრივად ჩანს.

0   Spam
7 uchaucha   (11.11.2011 16:55:26) [მასალა]
უი მე მაქვს ფონტები დასაყენებელი.. ამის წინებზე გადავაყენე ვინდოუსი და დამვიწყებია... მე მაპატიეთ 23_30_126

0   Spam
1 uchaucha   (10.11.2011 23:03:20) [მასალა]
ფონტი არ დაემთხვა მგონი ზურა

კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]
შესვლის ფორმა

ძებნა

მინი-პროფილი
მოგესალმები: სტუმარო

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ან გაიაროთ ავტორიზაცია!

სპონსორი

მაღაზიები

ეს უნდა იცოდეთ
 • კანონი ნადირობაზე
 • კანონი თევზაობაზე
 • ლიცენზიით მოსაპოვებელი ფრინველები
 • "ელექტრომანოკის" ხმები
 • წითელი წიგნი
 • არ ესროლოთ!!!

 • ონლაინში
  საიტზე სულ: 1
  სტუმარი: 1
  მონადირე: 0

  facebook

  საიტები
 • ბაზიერთა საერთაშორისო ასოციაცია
 • გარემოს დაცვის სამინისტრო
 • დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 • მომსახურების სააგენტო
 • იუსტიციის სახლი
 • წითელი ნუსხა
 • სატყეო დეპარტამენტი
 • ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

 • პარტნიორები

  რეკლამა

  რეკომენდაცია:


  sape

  sape

  sape

  ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული მასალის გამოყენების ყველა უფლება ეკუთვნის საიტი "www.bazieri.ge"-ს ადმინისტრაციას. ამ მასალის (თუ მასალას სხვა რამ არ აქვს მითითებული)  ნაწილობრივი ან სრული გამოყენება საიტი "ბაზიერი"-ს ადმინისტრაციასთან წერილობითი შეთანხმების  გარეშე ან წყაროს:  www.bazieri.ge-ს მითითების გარეშე დაუშვებელია !!!
  Яндекс.Метрика